platebni loga master card visa   

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

RESE Czech s.r.o.

se sídlem U Hrubků 251/119, Ostrava,PSČ 70900

identifikační číslo: 2399717

daňové identifikační číslo: CZ02399717 

zapsané v obchodním rejstříku spisová značka C 57806 vedená u Krajského soudu v Ostravě

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese rese24.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti RESE Czech s.r.o., se sídlem U Hrubků 251/119, Ostrava,PSČ 70900 , identifikační číslo: 02399717 , (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou s platným ŽL (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese rese24.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém e-shopu na adrese rese24.cz a vztahují se výhradně pro velkoobchodní odběratele, kteří mají v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího v rámci své podnikatelské činnosti. 

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ VELKOOBCHODNÍ ÚČET

2.1. Pro nákupy je nutné provést REGISTRACI a zaslat platný ŽL či výpis z OR. Po samotném schválení registrace Vám bude aktivována možnost nákupu. 

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Pro zobrazení velkoobchodních cen je nutné přihlášení ke svému zákaznickému / uživatelskému účtu. 

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje veškeré informace o zboží a velkoobchodní ceny bez a včetně DPH. 

3.2. Náklady spojené s balením nejsou účtování u žádné objednávky. 

3.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na jeho adresu. 

3.4. Veškeré objednávky jsou závazné a jsou prováděny prostřednictvím e-shopu rese24.cz, kdy po dokončení objednávky bude kupujícímu automaticky odesláno potvrzení objednávky na e-mail.

3.5.  Objednávky vyřizujeme nejpozději do 2-3 pracovních dnů od přijetí platby. Přepravu zboží zajišťujeme společností DPD. Osobní odběr je možný v místě provozovny prodávajícího. 

3.6.  Pokud nebudeme schopni objednávky vyřídit ve výše uvedených termínech, bude kupující  o této skutečnosti informován telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Minimální odběr zboží je v hodnotě 500 Kč bez DPH.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- formou platební brány GoPay;

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího:

Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

Pro platby v Kč:  č.ú. 4968892379/0800, 

Pro platby v EUR: IBAN: CZ63 0800 0000 0049 6889 2379, BIC/SWIFT: GIBACZPX                                                                                                                  

4.3.  Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – faktura bude vystavena neprodleně po uhrazení kupní ceny a bude k dispozici v uživatelské účtu kupujícího. 

4.4.  Cena pro kupující z ČR je uvedená v CZK , pro kupující ze SR je cena uvedena v EUR

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.2. Ceník dopravného (CZK bez DPH) - přepravní společnost DPD

Výše objednávky (bez DPH)

Doprava bez DPH

DO 1500 Kč

99 Kč

OD 1500 Kč DO 3000 Kč

40 Kč

NAD 3000 Kč

ZDARMA

5.3. Osobní odběr - ZDARMA (bude kupující vyzván prodávajícím k odběru zboží ve chvíli, kdy bude připraveno k odběru).

5.4.  Poštovné na Slovensko se přepočítává v Eurech dle aktuálního kurzu.

5.5.  Při nákupu nad 3000 Kč (cca 117 EUR) je dopravné zdarma. 

6. REKLAMACE

Veškeré reklamace jsou vyřizovány v souladu s platnými zákony České republiky. Pokud není ujednáno jinak (kupující nepožádá o vrácení celé nebo části kupní ceny), jsou reklamace řešeny výměnou za bezvadné zboží. Při uplatnění reklamace je nutné vyplnit a odeslat REKLAMAČNÍ  PROTOKOL na el.adresu info@rese24.cz nebo jej přibalit k reklamovanému zboží. 

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.1.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.1.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.1.3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

7.1.4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.2. Ustanovení uvedená v čl. 7.1 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu (2.jakost), pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 

7.5. Kupující bude o průběhu a následném vyřízení reklamace informován telefonicky či e-mailem na kontakty, které uvedl při registraci nebo při reklamaci

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, název firmy, sídlo společnosti, sídlo provozovny, případnou kontaktní adresu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. 

9.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.2. Kontaktní údaje prodávajícího: RESE Czech s.r.o., se sídlem U Hrubků 251/119, Ostrava,PSČ 70900, adresa elektronické pošty info@rese24.cz , tel.č. +420 608 975 878 / korespondenční adresa:  RESE Czech s.r.o., Rudná 483/4, Ostrava,PSČ 70300 (provozovna).

V Ostravě dne 1.7.2015
Nahoru